Pia Sirén
IKIMETSÄ - URSKOG
    20.7.2013 – 11.8.2013

"Aarniometsä (myös "luonnontilainen" tai "koskematon" metsä) on metsäalue, jonka puusto on saanut kasvaa täysin, tai lähes täysin ilman metsänhoidollisia toimenpiteitä ja on siksi keski-iältään varsin korkea. Käsite aarniometsä on kuitenkin jokseenkin kyseenalainen, sillä aarniometsä edustaa normaalia, koskematonta metsää, jossa eivät näy ihmisen tekemät muutokset.

"Vanhoja, luonnontilaisia tai luonnontilaisen kaltaisia metsiä on Suomen metsäpinta-alasta selvästi alle 5 prosenttia. Huonoin tilanne on Etelä-Suomessa, jossa suojeltuja metsiä on vain noin 1 % metsistä ja aarniometsien osuus jää muutamaan promilleen." (Wikipedia)

"Harvoin metsä on perattua; usein se on täynnä kaatuneita, puoliksi lahonneita puunrunkoja joita myrsky on kukistanut, ja niiden välissä on tiheitä pensaikkoja, sammaltuneita kiviä, soita ja pieniä lampia, joihin sadevesi on kokoontunut..." (Zacharias Topelius, Maamme Kirja ,1875)

 

Aarniometsä on vahva osa suomalaista kansallismaisemaa, vaikka sitä ei enää juurikaan Suomesta löydy. Ulkoilualueille ja kansallispuistoihin on jätetty pieniä hajanaisia aarniometsän rippeitä, jälkipolville "museoituja" edustavia näytteitä alkuperäisestä metsästä. Etelä-Suomen aarniometsät ovat turvallisia ja käteviä elämyskohteita, mutta niin pieniä että niiden halki kulkee alle puolessa tunnissa.

Ikimetsä- näyttely on Galleria Aarniin pystytetty vajaan yhden aarin laajuinen keinotekoinen luontokokemus. Galleriatilaan rakentuu keskikesän aarniometsä erilaisista puutarha- ja rakennusmateriaaleista. Teos on tee-se-itse- metsä, muovinen kestoluonto. Pressuista, muovista, köysistä, teipeistä, letkuista, laudoista, eristemateriaalista, alumiinista ja betonista muotoutuu puita, kasveja, sammalta, ja kiviä.

Ikimetsä on paikan päällä tilaan rakennettu ja väliaikainen kulissi metsästä. Näyttelyn päätyttyä puut ja kivet taitetaan kasaan ja rakennusmateriaalit palautuvat niiden varsinaisiin käyttötarkoituksiin.

 

- - -

Pia Sirén (s. 1982) on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemian kuvanveiston osastolta.Viimeisimmissä töissään hän on luonut väliaikaisia maisemia keinotekoisin välinein. Sirénin teoksissa arkiset rakennusmateriaalit saavat uuden merkityksen osana esteettistä taidekokemusta. Muovi ja nippusiteet korostavat rakennetun luonnon keinotekoisuutta, ja kyseenalaistavat ihmisen pyrkimystä hallita ja kesyttää luontoa. Sirénin teoksia on ollut esillä mm. yksityisnäyttelyssä Landscaping Sinne Galleriassa ja ryhmänäyttelyissä Ars Auttoisissa, Mäntän XVII Kuvataideviikoilla ja Wäinö Aaltosen Museossa. Sirén asuu ja työskentelee Helsingissä.

Näyttelyä ovat tukeneet Svenska Kulturfonden, Alfred Kordelinin Säätiö ja Trafino.
Pia Sirén

IKIMETSÄ - URSKOG

20.7-11.8.2013

"Urskog ("naturskog" och "orörd" skog) är skog som aldrig har utsatts för mänskliga ingrepp som jordbruk och skogsbruk, och har därför en rätt hög medelålder. Begreppet urskog är ifrågasatt eftersom urskogen representerar en normal, orörd skog, där människans påverkan inte är synbar.

"Finlands skogsyta består till mindre än 5 prosent av gammal, naturlig skog. Situationen är sämst i södra Finland, där bara ca. 1 % av skogen är skyddad och bara några promille av den är urskog." (Wikipedia, fri översättning)

"Skogen är sällan röjd; den är ofta full av fallna, halft murkna träd som stormen har fällt, och mellan dem finns täta buskar, mosstäckta stenar, kärr, och små dammar som regnvattnet samlats i..." (Zacharias Topelius, Boken om Vårt Land ,1875, fri översättning)

 

Urskogen är en stark del av det finländska nationallandskapet, trots att det egentligen inte finns mycket kvar av den. Små fragment av urskog finns kvar i naturskyddsområden och nationalparker; praktfulla smakbitar av hur skogen skulle se ut i sitt naturtillstånd. Södra-Finlands skyddade skogsytor har bevarats som museum för kommande generationer, de är trygga och lättillgängliga sevärdheter, men så små att man går igenom dem på en halv timme.

Utställningen Urskog i Galleri Aarni är en konstgjord naturupplevelse med en yta på knappt en ar. Galleriutrymmet förvandlas till en skog med hjälp av olika bygg- och trädgårdsmaterial. Verket är en artificiell gör-det-själv skog, en slitstark plastnatur. Presenningar, plast, rep, tejp, slangar, virke, isoleringsmaterial, aluminium och betong formas till träd, växter, mossa och stenar.

Urskog är en platsspecifik och tillfällig kuliss av en skog. Då utställningstiden tar slut viks träden och stenarna ihop och byggmaterialen returneras till sina egentliga bruksändamål.

- - -

Pia Sirén (f. 1982) har avlagt sin magistersexamen vid Bildkonstakademins skulpturavdelning. I sina senaste verk har Sirén skapat tillfälliga, konstgjorda landskap. De vardagliga byggmaterialen får en ny betydelse som del av en estetisk upplevelse i konstens kontext. Presenningarna och buntbanden framhäver den byggda naturens konstgjordhet och ifrågasätter människans strävan att bemästra och tämja naturen. Siréns verk har ställts ut bl. a. i separatutställningen Landscaping i Galleri Sinne och grupputställningarna i Ars Auttoinen, Mänttä XVII Bildkonstveckor och Wäinö Aaltonens Museum. Sirén bor och arbetar i Helsingfors.

Utställningen har fått understöd av Svenska Kulturfonden, Alfred Kordelins Stiftelse och Trafino

Siirry sivun alkuun