Tatu Vuorio
6. - 31.1. 2016

Tatu Vuorio: Looking outside, seeing inside, sekatekniikka läpivärjätylle MDF-levylle, 68x74 cm, 2015


LOOKING OUTSIDE, SEEING INSIDE

Tarkastelemme ja ilmennämme maailmaa representaatioiden välityksellä. Maailman representaatio muodostuu havaitsemalla, jolloin käsitteellistämme aistitun kohteen ja liitämme siihen, arvottavia, tiedollisia, uskomuksellisia ja esteettisiä merkityksiä. Representoiminen on esittämistä, jossa poissaoleva palautetaan mieleen läsnä olevan välityksellä. Se mahdollistaa havainnon tulkitsemisen, käsitteellisen ajattelun ja esteettisen vaikutuksen eli Kontemplaation, tilan jossa lakkaamme ajattelemasta, tulemme yhdeksi kohteen kanssa. Representaatiot tukeutuvat olemassa oleviin kulttuurisiin esittämistapoihin. Niitä voidaan analysoida kohteina, kuten taideteoksina tai maisemina. Ilman katsojaa ja merkityksiä maalaus on vain pohja, jolle on levitetty värejä. Kun maisema otettiin visuaalisen tarkastelun ja taiteen kohteeksi, siitä tuli representaatio, jonka edustamia kulttuurisia katsomistapoja taiteilija välittää ja osoittaa. Representaatiot yhdistyvät ja kytkeytyvät omaan elämismaailmaan, jolloin syntyy uusia merkitysyhteyksiä ja tulkintoja. Kun tulkitsemme representaatioita, muodostamme mielessämme niiden pohjalta myös omiamme. Ympäristörepresentaatiot liittyvät ympäristön kulttuuris-yhteiskunnallisiin merkityksiin ja kuvaustapoihin, jotka edustavat ja esittävät ympäristöä. Ne ilmentävät ihmisen ympäristösuhdetta ja rakentavat mielensisäisiä ympäristömielikuvia.

Näyttelyssä esiteltävien teosten kautta olen tutkinut ulkoisen maailman näkemisen ja kokemisen suhdetta sisäisen näkymättömän maailman kuvaamisen tarpeeseen. Taiteen keinoin kommunikoin ympäristön kanssa, imen, vaikutun ja vaikutan. Teokset ovat syntyneet nähdyn ulkoisen maailman ja sisäisen näkymättömän maailman vuorovaikutuksesta. Tapahtumana, joka on asettanut ymmärrykseen jotain mitä ei vielä ollut, heijastanut tietoisuuden alueelle jotain tiedostamattomasta. Intuitiivisen prosessin kautta syntyneet teokset synnyttävät assosiaatioita, joiden pohjalta saatan huomata teoksen muistuttavan jotain aikaisemmin näkemääni tai kokemaani. Uskonkin, että abstraktin teoksen maisemallinen universaalisuus sitoo itseensä sekä menneisyyden, nykyisyyden että tulevaisuuden, synnyttäen niin tekijässä kuin katsojassa tuttuuden tunteen. Teokseni pohjautuvat siten mielikuviin, joihin on vaikuttanut niin elämisen ympäristö kuin sen kuvaamisen ja kokemisen historia. Tämä tuottaa abstrakteihin teoksiini sisällöllisen suhteen, jonka kautta niitä voidaan tulkita mielenmaisemina, jotka avautuvat aina uudestaan ja uudestaan katsojan sisäisen maailman kautta.

Maalauksien pohjina käyttämäni mustaksi läpivärjätty MDF soveltuu työskentelytapaani. Tämä materiaali on mahdollistanut työskentelylleni luontaisen poistamiseen ja lisäämiseen perustuvan veistoksellisen tekotavan, joka toimii sekä maalauksellisesti, että veistoksellisesti, mahdollistaen intuitiivisen ja fyysisen työskentelytavan. Perinteiseen maalaustraditioon nojaten materiaali mahdollistaa sekä vaaleasta tummaan, että tummasta vaaleaan liikkumisen tekotavan, jättäen maalattuun pintaan veistetyn jäljen piirrosmaisesti mustaksi viivaksi. Tällä tavalla työstetyt teokset asettavat pohtimaan teoksen luonnetta, onko teos maalaus vai veistos?


BIO
Olen valmistunut muotoilijaksi Lahden ammattikorkeakoulun muotoilu- ja taideinstituutin taideteolliselta osastolta 2010. Jonka jälkeen olen jatkanut opintoja Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa taideteollisen muotoilun osastolla, josta valmistuin taiteen maisteriksi keväällä 2015. Työskentelyssäni lähestyn taidetta useasta suunnasta, abstraktista, figuratiivisesta sekä käsitteellisestä. Käytän tekemiseen useita metodeja kuten maalaus, kuvanveisto, korutaide ja installaatio, jotka prosessissa sekoittuvat usein myös keskenään. Luovana ihmisenä en ole kokenut tarvetta keskittyä yhteen metodiin, vaan erilaisten tekniikoiden, materiaalien ja lähestymistapojen kautta olen saavuttanut inspiraation ja dynaamisen tekemisen mielekkyyden. Metodi sanana juontaa merkityksensä sanasta methodos, joka tarkoittaa "kuljettavaa tietä". Uskonkin, että monialaisuus on minua kuljettava tie, jota kehittämällä toteutan itseäni. Tämän kautta viestin ympäristöön itselle keskeisiä olemassaolon merkityksiä ja kokemuksia.

Työskentelyssäni keskeistä on ollut uteliaisuus ja kiinnostus uusia asioita kohtaan. Se on kasvattanut tiedostamatonta intuitiivista tietopankkia, joka taiteellisen työskentelyn kautta on johdattanut minua tekijänä asiasta toiseen, määritellen samalla suuntaa eri metodien välillä. Luotan siis intuitioon ja työskentelyni pohjautuu välineestä riippumatta kokeelliseen tekemiseen. Uuden oppiminen käytännön tekemisen kautta on antoisa kokemus, johon jää riippuvaiseksi. Uuden luominen edellyttää kuitenkin historian, materiaalin ja työskentelytapojen sekä välineiden tuntemista. Kunnioitan traditioita, mutten kumarra niille. Kokeellisella tekemisellä raja-aidat kaatuvat ja uuden luominen vie tekijänsä mennessään. Uskon, että rohkeudella muuttaa valmisteilla olevaa teosta intuitiivisesti, voin saavuttaa tyydyttävän prosessin, joka vie minua eteenpäin ja parhaimmillaan yllättää myös minut tekijänä.

Näyttelyä on tukenut Paulon säätiö.

Tatu Vuorio: "Abyss", öljy läpivärjätylle MDF-levylle, 85x110cm, 2014
Tatu Vuorio: "After storm", sekatekniikka läpivärjätylle MDF-levylle, 45,5x45,5 cm, 2015

Tatu Vuorio: " Line on the water, Hokusai & Fukushima", sekatekniikka läpivärjätylle MDF-levylle, 34x45,5 cm ja 34x34 cm, 2014

Teoskuvista saatavilla painokelpoiset tiedostot median käyttöön. Ystävällisesti ota yhteyttä sähköpostitse näyttelykoordinaattoriin. seela.petra(at)espoonkuvataiteilijat.fi

Siirry sivun alkuun